Genel Sorumluluk

Genel Sorumluluk

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından; 09.12.2003 tarih ve 25311 sayılı


GENEL SORUMLULUK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından; 09.12.2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 8. Madde (b) bendinde; “İşverenin ilkyardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için, işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeleri dikkate alarak, bu konuda eğitimli, uygun donanıma sahip yeterli sayıda kişiyi görevlendirmesi gerektiği”belirtilmektedir.

Teftiş ve idari Yaptırımlar
İdari para cezaları ve uygulanması


MADDE 26 –  (1) Bu Kanunun;
d) 11 ve 12 nci maddeleri hükümlerine aykırı hareket eden işverene, uyulmayan her bir yükümlülük için binyetmişsekiz Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktarda (1.078,-TL) idari para cezası verilir.

 

TÜRKİYE BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK

19.12.2007 tarih ve 26735 sayısı ile değişik 09.09.2009 tarih ve 27344 sayısı ile değişik 09.07.2015 tarih ve 7401 sayılı resmi gazetede yayınlanan Türkiye Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik gereği;

 

YAPI VE İŞLETME RUHSATI VERMEYE YETKİLİ MERCİLERİN SORUMLULUKLARI

MADDE 5- (1) Projeler, kanuni düzenlemeler yanında, yangına karşı güvenlik bakımından bu Yönetmelikte öngörülen şartlara uygun değil ise yapı ruhsatı verilmez. Yeni yapılan veya proje tadilatı ile kullanım amacı değiştirilen yapılarda bu Yönetmelikte öngörülen esaslara göre imalat yapılmadığının tespiti hâlinde, bu eksiklikler giderilinceye kadar binaya yapı kullanma izin belgesi veya çalışma ruhsatı verilmez.

 

MADDE 6- (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasından;

a) Yapı ruhsatı vermeye yetkili idareler,

b) Yatırımcı kuruluşlar,

c) Yapı sahipleri,

ç) İşveren veya temsilcileri,

d) Tasarım ve uygulamada görevli mimar ve mühendisler ile uygulayıcı yükleniciler ve imalatçılar,

e) Yapı yapılmasında ve kullanımında görev alan müşavir, danışman, proje kontrol, yapı denetimi ve işletme yetkilileri, görevli, yetkili ve sorumludur.

 

(5) Yapı ruhsatı vermeye yetkili merciler; yangın söndürme, algılama ve tahliye projelerinin ve uygulamalarının bu Yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadığını denetler.