Yangın Güvenliği Sorumluluğu

Yangın Güvenliği Sorumluluğu

Yapı, bina, tesis ve işletmelerde yangın güvenliğinden;


MADDE 124- (1) Yapı, bina, tesis ve işletmelerde yangın güvenliğinden; kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda en büyük amir, diğer bina, tesis ve işletmelerde ise sahip veya Yönetıcıler sorumludur.

Ödenek:

MADDE 133- (1) Kamuya ve özel sektöre ait yapı, bina, tesis ve işletmelerde; Bu Yönetmelikte belirtilen sistem ve tesisatın yapımı ile araç-gereç ve malzemenin temini, bakım ve onarımı için ödenek ayrılır. Binaların yangından korunması için yıllık bütçelere konulan ödenek başka bir amaç için kullanılamaz.

Özel  sektöre ait yapı, bina, tesis ve işletmelerde ödenek:

MADDE 135- (1) Yangınla mücadele için gerekli giderler bina sahibi, kat mülkiyetine tabi binalarda kat malikleri ve bina yöneticileri, diğer Özel kurum ve kuruluşlarda ışyerı sahıplerı tarafından, tüzel kişiliklerde ise ana sermayeden karşılanır. Binaların yangından korunması için sarf olunması gerekli olan bu ödenekler başka bir amaçla kullanılamaz.

(2) Yangınla  mücadele amacıyla alınması Zorunlu  olan mal ve hızmetlerde herhangi bir sebep ileri sürülerek kısıtlama yapılamaz.